Facebook Instagram Correo Wikiloc
Inscrición as Rutas

Datos Persoais:
Nome*:
Primeiro Apelido*:
Segundo Apelido*:
Data de nacemento*:

DNI/NIE*:
Enderezo*:
Teléfono*
E-mail*:

Os campos marcados con "*" son obrigatorios.

Seleccione a ruta*:
Camiño do Barbanza Montaña Palentina Ruta Circular Ponteceso-Corme
Illa de Tambo - Pontevedra A Cañiza - Pontevedra Los Apeninos
A Baña - A Coruña Cuntis - Pontevedra Álava - Euskadi
A Fonsagrada - Lugo Nogueira de Ramuín (Riberia Sacra) Ourense A Capela - A Coruña
Día Do Club Parque Natural das Serras de Cazorla, Segura e Las Villas (Jaén)

É obrigatorio ser socio do club para participar nas seguintes actividades.

Marcha Nórdica*:
Clase Marcha Nórdica 31/08 Clase Marcha Nórdica 07/09 Clase Marcha Nórdica 14/09
Clase Marcha Nórdica 21/09 Clase Marcha Nórdica 28/09Adxuntar o xustificante de pago:Só deixa anexar ficheiros .pdf


Comentarios : Só ata 300 caracteres.

Código antispam*:
Código antispam
Os campos marcados con "*" son obrigatorios.

De conformidade co disposto Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, Club Vía Láctea informa que tal e como se desprende da natureza dos datos persoais que nesta folla de inscrición se solicitan e das circunstancias en que se solicitan os mesmos, tales datos incorporaranse a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal para uso interno do club, podendo o titular exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación nos termos previstos na citada Lei Orgánica 3/2018 e a súa normativa de desenvolvemento, o responsable do ficheiro automatizado a que se refire esta cláusula é o Club Vía Láctea -CIF: G-15706310. A persoa que solicita a súa inscrición presta xa que logo a súa conformidade á recollida de datos reflectida na presente cláusula, así como a calquera cesión de ditos datos que poida ser realizada entre Club Vía Láctea e as entidades federativas tanto autonómicas como estatais, ou coas entidades aseguradoras coas que Club Vía Láctea poida subscribir seguros en beneficio do Club ou dos seus socios. Así mesmo dá o seu consentimento para o tratamento e divulgación por parte do club das fotos e/ou vídeos que se realicen durante a actividade, para a difusión da mesma nas redes sociais ou calquera outro medio.

Visitaron a nosa páxina...

contadores de visitas
Pagina optimizada resolución 1440x900 para Chrome y Firefox. Propiedad del Club Vía Láctea Senderismo. Diseñada y creada por colaborador externo.
Webmaster